Cselling Udvarház

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!

 

Oldalunk által használt foglalási rendszer alkalmas események, rendezvények, workshopok szolgáltatások igénybevételére jogosító helyek online értékesítésére. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rögzíti a Cselling Udvarház azaz Contin Moreno egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által szervezett Eseményekkel, rendezvényekkel, workshopokkal kapcsolatos online helyértékesítés és azok felhasználásának általános feltételeit. Az ÁSZF hatálya vonatkozik a foglalási rendszer használatára, a vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján a fődomainre (cselling.hu) és aldomainek (*.cselling.hu) jogviszonyaira terjed ki.

 

Szolgáltató adatai:

 • Cégnév: Contin Moreno Ev.
 • Székhely: 8253 Révfülöp, Hajnal utca 8.
 • Postacím: 253 Révfülöp, Hajnal utca 8.
 • Adószám: 68368357-1-39
 • Bankszámlaszám: 5330048318815414
 • Nyilvántartási szám: 51646473
 • Képviselő neve: Contin Moreno
 • Weboldal cím: https://www.cselling.hu
 • E-mail cím: info@cselling.hu
 • Mobilszám: 06 30 604 24 21
 • NTAK regisztrációs szám: MA20007907

Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: LinuxWeb Informatikai Kft.
 • Székhely: 4034 Debrecen, Sólyom utca 28.
 • Weboldal: https://linuxweb.hu/

I. Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen

Vevő/ Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Szolgáltató: a Foglalási rendszer és Webshop tulajdonosa és üzemeltetője, aki a weboldalán keresztül az általa szervezett Eseményekre való helyváltást, Termékeket értékesíti

Szerződés: Szolgáltató és Vevő között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas internetes hozzáférést biztosító eszköz

Esemény: webshopon értékesített, a Szolgáltató által szervezett adott fő kapacítással, megadott időpontban és helyszínen lévő szolgáltatások úgy mint vacsoraestek (562102- Családi rendezvényszolgálat) és workshopok (Egyéb m.n.s. oktatás), a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások.

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság, élelmiszeripari termék

Foglalási rendszer: Az oldalunkon található időpont alapú foglalási rendszer, melyen a Vevő kiválaszthatja a kívánt Eseményt, majd annak nyugtázása után a Webshop kosár oldalára kerül.

Webshop: webshopunk, melyen keresztül a szerződéskötés megvalósul.

II. Általános rendelkezések, az ASZF hatálya és elfogadása

1. A Szolgáltató által eladásra kínált Események/Termékek megrendelésével, megvásárlásával a Szolgáltató és a Vevő között adásvételi szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint. Az Eseményekre elérhető szabad helyeket, illetve a honlapon található Termékeket a Szolgáltató értékesíti a Vevők részére.

2. A szerződés létrejötte előtt a Vevő a Webshop pénztár oldalán található “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása alkalmával elfogadja az ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ennek keretein belül összefoglaljuk a Vevőt és a Szolgáltatót megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Az Eseményre való szabad helyek megvásárlásának feltétele, hogy a Vevő ezeket elfogadja, ellenkező esetben a felek között nem jön létre adásvételi szerződés.

3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az értékesítésre kerülő események körét, vételárát, a Termékek vételárát időpontját szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (azaz a visszaigazolt vásárlásokat) nem érintik!

4. A weboldalon történő vásárlásra az ÁSZF-ben rögzített módon bárki (természetes és jogi személy) jogosult.

5. A weboldal használatához és az oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatja fel.

6. Az Esemény megvásárlásával, a Termék megrendelésével a felek között érvényes adásvételi szerződés jön létre, magyar nyelven amelyre Magyarország joga az irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató valamint a Vevő, a vásárlás során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.

7. A létrejött szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően.

8. A weboldalon található árak forintban értendők. Áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁ-t (5%) tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

9. Az ÁSZF -től történő eltérésről a Felek külön írásbeli megállapodást kötnek, a Vevő ezen igényéről írásban érdeklődhet a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein.

10. A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama az Eseményre való hely vásárlása esetén az adott esemény időpontjáig, illetve annak meghirdetett záró időpontjáig tart. A megvásárolt Eseményekre való hely a Szolgáltató által biztosított Eseményekre történő belépésre és az Eseményekben leírt szolgáltatásokra jogosítja fel a vásárlót. A Termék vásárlása esetén a szerződés a Termék megvásárlására, az adott Termék Vevő részére történő leszállításáig, személyes átvétel esetén a Termék átadásáig jön létre.

11. Az Esemény részletei (úgy mint: helyszín, időpont, megközelíthetőség, abba tartozó szolgáltatások.), melyre a Szolgáltató helyeket értékesít elérhetőek a Szolgáltató weboldalán. A Szolgáltató felelősséget vállal az esemény minőségéért, esetleges elmaradásáért.

12. A Vevők a Termékek allergiát és ételintoleranciát okozó összetevőiről a vásárlás előtt info@cselling.hu címen tájékozódhatnak.
Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, Termékeinkkel, vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

info@cselling.hu

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

III. Online vásárlás események, utalványok esetében

1. Az Események megtekintéséhez és a vásárláshoz, illetve az utalványok megvásárlásához regisztráció nem szükséges.

2. A Vevő vásárlása jogosult amennyiben önkéntesen megadja adatait a Webshop pénztár oldalán. A Vevő az ÁSZF elektronikus úton való elfogadásával vásárolhatja meg az Eseményekre való helyét, melynek egysége “fő” -ben mérendő, illetve az adott utalványokat. A Vevő a Webshopon keresztül bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

3. A Vevő kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valósak, a vásárlás során rögzített téves, pontatlan, valótlan adatok miatt keletkező károkért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

4. Az Eseményekre vásárolt helyek, utalványok szabadon átruházhatóak. Erről azonban a Vevőnek előzetesen tájékoztatnia szükséges a Szolgáltatót annak bármely elérhetőségén. Ennek hiányában a Szolgáltató megtagadhatja az Eseményre való belépést, utalványok felhasználását.

5. A Jegyek, utalványok felhasználása kapcsán jogviszony jön létre a rendezvényre, eseményre belépő, a jegyet, utalványt bemutató természetes személy és a Szolgáltató között. A jogviszonyra vonatkozó feltételeket a Szolgáltató weboldalán szabályzatok, házirend biztosításával határozhatja meg.

6. Az Eseményre való foglalás, vásárlás, utalvány vásárlás során rögzítendő adatok: személyes adatok (név, email cím, telefonszám), számlázási adatok (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, cég esetén:cégnév, adószám)

 

Vásárlás menete

 1. A foglalási felületen az Esemény kiválasztása után kérjük adja meg az Eseményre foglalandó személyek számát az oldalon feltüntetett kapacítás, azaz a szabad helyek fügvényében.
 2. A “Folytatás” gombra kattintást követően kérjük adja meg nevét, e-mail címét és telefonszámát. Később a pénztár oldalon ezeket az adatokat már nem kell még egyszer beírnia.
 3. Az adatok megadása után a “Megerősítés” gombra kattintva juthat a Kosár összegző oldalra. A “Lemond” gombra kattintva pedig visszatérhet az esemény listára.
 4. A Kosár oldalon áttekintheti még egyszer a kivánt Esemény időpontját, a személyek számát és az árat, illetve törölheti is azokat. A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással pedig a Pénztár oldalra jutva adhatja meg vásárlói adatait.
 5. A Pénztár oldalon kérjük adja meg a vásárláshoz szükséges további számlázási adatokat, mint lakcím, cég esetén cégnév és adószám. A korábban megadott nevet, telefonszámot és e-mail címet nem kell újra beírnia. A rendeléshez tetszőlegesen hagyhat megjegyzést is.
 6. Az adatok megadása után utoljára áttekintheti a rendelés tartarmát, majd kiválaszthatja a kívánt fizetési módot.
 7. Fizetésként választhatja a Banki átutalást, azaz az összeg 100% -os megfizetését bankszámlánkra közvetlen átutalással. Másik fizetési opcióként pedig a Személyes fizetést, melynek során a végösszeg felét helyszínen, a másik felét pedig foglalási előlegként banki átutalással tudja kiegyenlíteni.
 8. Mindkét fizetési mód esetében a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.
 9. Ezután a automatikus rendszerüzenetet küldünk e-mailben, mely tartalmazza a rendelés összegzését és a díjbekérő számlát. Kérjük a díjbekérő számla kiegyenlítésekor a megjegyzés rovatban feltétlen tüntesse fel a díjbekérő sorszámát.
 10. Ezenkívül egy második e-mailt is kap ami a foglalásának megerősítését szolgálja.
 11. Ha a vásárlás időpontjától számított 1 órán belül nem érkezik meg a sikeres vásárlást visszaigazoló email a Vevő postafiókjába, jelezze a Szolgáltató bármely elérhetőségén. A hibás e-mail cím megadásából fakadó esetleges károkért a felelősség a Vevőt terheli.
 12. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.
 13. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a szabad helyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 14. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató elektronikusan őrzi meg.
 15. A Webshopban feltüntetett árakat a Szolgáltató határozza meg, az árak bruttó árak, melyek forintban értendőek és 5% ÁFA -t tartalmaznak.
 16. A jegyvásárlással kapcsolatos számlát a Szolgáltató bocsátja ki és a díjbekérő számla kiegyenlítése után elektronikus formában küldi meg a Vevő vásárlás során megadott e-mail címére. A Szolgáltató a számlákat elektronikus formában őrzi meg a számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében.
 17. Vevő tudomásul veszi, hogy a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. Az elektronikus számla pdf formátumú, a Szolgáltató által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum, amely megfelel a hatályos számviteli jogi előírásainak. Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük keressen minket megadott elérhetőségeinken.

 

Fizetési módok:

Banki átutalás: A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően rendszerünk díjbekérő számlát küld Önnek melyben megtalálja az átutaláshoz szükséges adatokat. Kérjük a díjbekérő számla kiegyenlítésekor a megjegyzés rovatban feltétlen tüntesse fel a díjbekérő sorszámát. Miután utalása beérkezett, elküldjük Önnek a vásárláshoz tartozó elektronikus számlát a vásárlás során megadott e-mail címre.

Bankkártyás fizetés: A fizetés a Stripe bankkártyás fizetési rendszerén keresztül bankkártyával/hitelkártyával.

 

Jogfenntartás és kikötés:

Amennyiben a megrendeléstől számított 5 napon belül nem kerül kiegyenlítésre a díjbekérő számla végösszege, úgy a Szolgáltató jogában áll a megrendelt foglalást törölni és Webshopban lévő vásárlástól eltekinteni. Ezáltal a Vevő elveszíti az Eseményre foglalt helyét.

 

IV. Termékek vásárlása, megrendelés menete, szerződés létrejötte, utalványokkal kapcsolatos szabályok

 

A Vevő a honlapon feltüntetett Termékeket a honlapon rendelheti meg.

A honlapon kiválasztott Termékeket a Vevő a kosarában (a továbbiakban „Kosár”) állíthatja össze. A Kosár tartalmának megrendeléséhez, a számlázáshoz, szállításhoz a Vevőnek meg kell adnia személyes adatait az alábbiak szerint:

• vezeték és keresztnév/cégnév
• lakcím/székhely
• e-mail cím
• telefonszám

A Vevő továbbá megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, illetve megadhat más szállítási címet is a fentiekben rögzített személyes adatok megadása mellett.

A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek el kell fogadni a jelen ÁSZF feltételeit is, illetve az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeket is.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A fenti kötelező adatok megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, betöltötte 16. életévét, a rendelés megtételére jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

A megrendelést a Szolgáltató rendszere csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A Szolgáltató a megrendelés rögzítéséről és a szállítás várható időpontjáról 24 órán belül e-mailben küld tájékoztatást (Visszaigazolás). A megrendelés ezen Visszaigazolással válik véglegessé, azaz a Szolgáltató ezen Visszaigazolással – és a vételárnak a Vevő általi megfizetésével – válik kötelezetté a Termék leszállítására.

A Termékek megrendelésének feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik.

A Szolgáltató jogosult, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés már nem törölhető.

1. A Termék jellemzői
Valamennyi Termék mellett megtalálható a Termékek rövid leírása, a fizetendő vételár.

2. Szállítás, szállítási díjak
A Termék megrendelése esetén a Szolgáltató szállítási költséget számít fel, amelyet a Vevő visel.
A Visszaigazolásban a vállalt szállítási határidőt a Szolgáltató megjelöli. Az általános szállítási határidő, amennyiben a megrendelt Termék készleten van, 3-5 munkanap.

A készleten nem lévő Termékekről, a Szolgáltató. a szállítási határidő tudomása szerinti esetleges módosulásáról tájékoztatja a Vevőt.

Amennyiben a Vevő banki átutalást jelöl meg fizetési módként, úgy a Szolgáltató akkor kezdi meg a Termékek szállítását, ha a vételár jóváírásra került bankszámán. Ebben az esetben a megjelölt szállítási határidő tájékoztató jellegű és függ az átutalás és az összeg jóváírásának megtörténtétől.

A Vevő a megrendelt Termékek szállítására az alábbi módokat választhatja:
a) személyes átvétel
b) kiszállítás futárszolgálattal.

3. Személyes átvétel
Amennyiben a Vevő személyes átvételt szeretne, úgy a Vevő a megrendelés előtt a személyes átvételről, illetve a fizetési módról érdeklődjön a Szolgáltató weboldalán megadott elérhetőségeken.

4. Kiszállítás futárszolgálattal
A Termékek kiszállítása futárszolgálat igénybevételével történik a szállítás díja a Vevőt terheli.

A futárszolgálat kiszállítási díja 2000,- Ft:

Bruttó 35.000- Ft-ot meghaladó összértékű Termékek egyidejű megrendelése esetén a Magyarországon belülre, egy átvételi címre történő kiszállítás ingyenes.

5. Utalvány
A különböző élményekre jogosító utalványok egyedi elektronikus, nyomtatható formátumú eszközök, melynek értékét, beváltásának és felhasználásának feltételeit a Szolgáltató határozza meg.
Amennyiben a megvásárolt utalványt a Vevő, kedvezményezett előreláthatólag nem tud részt venni az eseményen, úgy köteles azt az esemény időpontja előtt legalább 15 nappal írásban emailen keresztül jelezni. Ez esetben a Szolgáltató jogosult az utalvány beváltásának egyéb lehetőségeivel kapcsolatosan egyeztetni a Vevővel, kedvezményezettel.
Amennyiben a Vevő, kedvezményezett a jelen pontban rögzített határidőben nem értesíti a Szolgáltatót, úgy a Szolgáltató nem köteles az utalvány beváltásnak egyéb lehetőségét felkínálni a Vevőnek, kedvezményezettnek.
Az utalvány mindenkori birtokosa az érvényességi Időn belül, az utalványban rögzített élményre, eseményre jogosult. Az utalványban rögzített élmények, események csak és kizárólag a Szolgáltató által rendezett programra használható fel. Az utalvány megvásárlásakor lehetőség van megadni a Kedvezményezett (ajándékozott) nevét.

Az utalvány megvásárlására a Termékek megvásárlásra vonatkozó szabályok az irányadók.

V. Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

1. A távollevők között kötött szerződéseket szabályozó 45/2014. (II.26.) kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól – értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

2. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre, Eseményre szóló belépésre jogosító jegy egy adott időpontra (napra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem az Eseményre foglalt helyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az Esemény elmaradása esetének kivételével).
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeit a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet tartalmazza.

 

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

 1. A Vevőknek visszajár a vételár, ha az Esemény elmarad, tehát nem kerül megrendezésre az előre meghirdetett időpontban, és annak pótlása sem várható. A Vevő abban az esetben is visszakérheti a vételárat, ha az Esemény olyan új időpontban kerül megrendezésre, ami a Vevő számára nem megfelelő. Tovább a Vevő akkor is visszakérheti a vételárat, ha a meghirdetett program helyett más Esemény kerül megrendezésre, és azon Ő nem kíván részt venni.
 2. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Esemény esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa és a foglalás visszaváltásának folyamatát mielőbb elindítsa.
 3. Az Esemény elmaradásán kívül egyéb esetekben a foglalt helyek visszaváltására nincs mód.
 4. A Vevők egyéb körülményeik miatt is kérhetik foglalásuk visszaváltását, mely kérelem elfogadásáról Szolgáltató jogosult dönteni.
 5. Terrorcselekmény, háború, sztrájk, lázadás, baleset, blokád, árvíz, tűz, járvány, bármely természeti katasztrófa vagy más olyan előre nem látható akadály következményeképpen keletkezett veszteségért vagy kárért a Felek nem felelnek, amennyiben az a fenti események következtében állt elő. Ha ezen körülmények miatt az Esemény meghiúsul a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vevőket. A Szolgáltató saját döntése szerint később megrendezheti az elmaradt eseményt.

VI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Vevő tevékenységünket illető kifogásait a következő elérhetőségeinken keresztül juttathatja el hozzánk:

A Vevő elsősorban írásban, egyes esetekben szóban is közölheti panaszát. A panasz vonatkozhat a Szolgáltató részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a szolgáltatás szorgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt vállalkozásunk haladéktalanul kivizsgálja és a lehetőségeknek megfelelően megoldja. Amennyiben a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát eljuttatjuk a Vevő részére. Az írásbeli panaszt vállalkozásunk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Vevő nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • A Szolgáltató nyilatkozatát a fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • A panasz egyedi azonosítószámát

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

A Szolgáltató a Vevőt írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint a Szolgáltató fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha a Vevő és a Szolgáltató közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Vevő:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás: A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető Testületi eljárás

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Vevő az Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban a Szolgáltató együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján a Szolgáltató köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha a Szolgáltató székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Szolgáltató a fenti együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A Vevő kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • A Vevő nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • A fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • A Vevő álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • A Vevő nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • A Vevő nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • A Testület döntésére irányuló indítványt
 • A Vevő aláírását
 • Amennyiben a Vevő az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy annak másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vevő.

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Vevő által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület
 • 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
 • (88) 429-008
 • vkik@veszpremikamara.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Vevő rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatban. Önnek és az Ön által bepanaszolt vállalkozásnak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

VII. Szavatosság és Jótállás

A Szolgáltató az általa értékesített Termékek jellegére tekintettel jótállást nem vállal. A hatályos fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok elérhetőek az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.

 

VIII. Szerzői jogok:

Jelen weboldal tartalma szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

IX. Adatvédelem

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig tároljuk. A Vevő adatainak védelme a Szolgáltató számára kiemelt fontosságú. A személyes jellegű adatok kezelése során figyelemmel vagyunk az érvényben lévő Európai Uniós és magyar adatvédelmi előírásoknak.

 

Az adatvédelmi nyilatkozatunkat az alábbi linkre kattintva éri el: https://foglalas.cselling.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

X. Egyéb rendelkezések

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:
Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:
A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. A Vevő által megadott adatok pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vevő rendelése leadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vevő által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket a Vevőre hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

Kosarad

A kosarad még üres!

Nettó végösszeg
Ft0.00
BEVÁLTÁS
0